• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng chuẩn, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, bài tập dạng chuẩn và chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vcef 25/03/2016 128 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phép toán trên đại số tập hợp, các phép toán trên đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 117 2

 • Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngành dịch vụ, hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ, phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p vcef 21/05/2016 121 2

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Chapter 1 - The challenge of management. In this chapter, the following content will be discussed: Overview of management, what managers actually do, managerial qualities, management job roles, 21st century management.

   18 p vcef 21/05/2016 65 2

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng (2 tín chỉ)

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng (2 tín chỉ)

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng gồm có các nội dung chính như: Bản chất - chức năng của tiền tệ, tín dụng, cung cầu tiền tệ và lạm phát, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, ngân hàng trung gian, các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p vcef 21/05/2016 108 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản trị học" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định được khái niệm về quá trình quản trị và nội dung quản trị trong các tổ chức, xác định được vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý, sự phát triển của các tư tưởng quản trị, quản trị tổ chức trong thế kỷ 21....

   11 p vcef 21/05/2016 143 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 14 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 14 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 14 trang bị cho người học những kiến thức về cách tổ chức và thực hiện hoạt động marketing. Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm: Tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp, triển khai thực hiện hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vcef 21/05/2016 107 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 3 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 3 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 3: Kỹ thuật thiết kế giải thuật" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể biết các kỹ thuật thiết kế giải thuật từ ý tưởng cho đến giải thuật chi tiết, hiểu rõ nguyên lý của các kỹ thuật phân tích thiết kế giải thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p vcef 25/03/2016 115 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 2 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 2 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 2: Sắp xếp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu các giải thuật sắp xếp, vận dụng được giải thuật để minh họa việc sắp xếp, hiểu các lưu đồ của các giải thuật sắp xếp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p vcef 25/03/2016 122 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, câu lệnh SELECT, các hàm thao tác dữ liệu, truy vấn thông tin từ nhiều bảng, các lệnh cập nhật dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vcef 25/03/2016 101 1

 • Bài giảng Kế toán vay ngân hàng, vay trái phiếu, nợ phải trả, dự phòng phải trả

  Bài giảng Kế toán vay ngân hàng, vay trái phiếu, nợ phải trả, dự phòng phải trả

  Bài giảng "Kế toán vay ngân hàng, vay trái phiếu, nợ phải trả, dự phòng phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Nợ phải trả, nợ dài hạn, nợ phải trả - Nợ vay, kế toán chi phí đi vay, phát hành trái phiếu có phụ trội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vcef 21/05/2016 94 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 13 tiếp tục trình bày về truyền thông marketing. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về marketing trực tiếp, hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vcef 21/05/2016 104 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số