Bộ sưu tập tài liệu về Lập trình máy tính

Bộ sưu tập tài liệu về Lập trình máy tính giới thiệu tới các bạn những tài liệu về kỹ thuật lập trình máy tính như lập trình hướng đối tượng với java; lập trình Windows bằng Visual C++; lập trình cơ sở dữ liệu; lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal;... Bộ sưu tập hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.