Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý - Hoàng Văn Luân

Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý gồm có 10 chương với những nội dung về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Lịch sử tư tưởng quản lý; tư tưởng quản lý Trung Quốc cổ đại; tư tưởng quản lý phương Tây cổ đại; các học thuyết về quản lý cổ điển; học thuyết về quan hệ con người; học thuyết quản lý hành vi; quản lý chất lượng; quan điểm quản lý của chủ nghĩa Mác - Lênin.