Bài giảng Marketing manager - Chương 19: Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối với nhà quản trị bán hàng. Tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.