Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Phạm Đình Sắc

Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về Hosting và xây dựng website
các công cụ Web hỗ trợ thương mại điện tử. Các nội dung cần nắm trong chương này: Yêu cầu 1 Web server, nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server, các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server, các công cụ hỗ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo.