Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở một số nước Châu Á và các bài học kinh nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết giới thiệu tình hình môi trường đầu tư thu hút vốn FDI ở một số nước trên thế giới, các bài học kinh nghiệm nhằm cải thiện môi trường đầu tư thu hút vốn FDI cho thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.