Đánh giá chính sách kích cầu của Việt Nam và một số giải pháp trong thời gian tới

Bài viết "Đánh giá chính sách kích cầu của Việt Nam và một số giải pháp trong thời gian tới" tập trung đánh giá chính sách kích cầu của Việt Nam, những mặt được và chưa được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chính sách kích cầu trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.