Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954): Phần 1 - TS. Chu Đức Tính

Phần 1 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954) của tác giả TS. Chu Đức Tính gồm nội dung chương I và chương II. Chương I trình bày nội dung: Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và xu hướng giải quyết vấn đề dân tộc - dân chủ. Chương II với nội dung: Hồ Chí Minh từng bước kết hợp nhiệm vụ dân tộc - dân chủ trong tiến trình cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1945.