Ebook Đại số tuyến tính: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Đại số tuyến tính" trình bày nội dung chương 6 đến chương 10, bao gồm: Dạng tuyến tính, dạng song tuyến tính, dạng toàn phương; không gian ơclit; không gian unita; đại số Tenxơ. Mời các bạn cùng tham khảo.