Ebook Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: Phần 1

Ebook Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: Phần 1 bao gồm những nội dung về một số vấn đề lý luận cơ bản của ngân hàng thương mại và pháp luật về ngân hàng thương mại; thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.