Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những nội dung về tổng quan thuế và kế toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng vận dụng chính sách kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam.