Ebook Lập trình Windows bằng Visual C++

Ebook Lập trình Windows bằng Visual C++ cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về thư viện lớp và cấu trúc của chương trình MFC, hướng dẫn sử dụng thư viện MFC vào việc xây dựng các thành phần cơ bản cho ứng dụng Windows, các bước kết nối và tương tác với CSDL, các khía cạnh quan trọng nhất của việc phát triển phần mềm, cách xây dựng các ứng dụng trên Internet, phương pháp lập trình trực quan của Visual C++ 5.0.