Ebook Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975): Phần 1 - TS. Nguyễn Xuân Tú

Ebook Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975): Phần 1 trình bày quá trình Đảng chỉ đạo kết thúc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975). Tham khảo nội dung phần 1 sau đây để hiểu rõ hơn về nội dung trên.