Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2

Phần 2 cuốn sách gồm các chương: Chương 5 - Kinh tế dịch vụ ở một số quốc gia và xu hướng phát triển, chương 6 - Quan hệ quốc tế Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ, chương 7 - Tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ.