Ebook Quản trị Marketing

Ebook Quản trị Marketing trình bày những hiểu biết về quản lý Marketing, phân tích các cơ hội Marketing, nghiên cứu và lựa chọn các thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược Marketing, xây dựng các chương trình Marketing; tổ chức, thực hiện và kiểm tra nổ lực Marketing.