Ebook Tài liệu học tập và nghiên cứu môn học Nhà nước và pháp luật - Tập 2: Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu học tập và nghiên cứu môn học Nhà nước và pháp luật - Tập 2: Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Luật kinh tế, Luật đất đai, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật quốc tế, Tư pháp quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.