Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng VB Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng VB Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu bao gồm những nội dung về cách thiết kế một trang Web đơn giản; thiết kế một trang Web nhập thông tin qua hộp thoại và thông báo nội dung đã nhập; thiết kế một trang Web dùng các phát biểu điều kiện; thiết kế một trang Web dùng các phát biểu lặp và một số nội dung khác.