Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic

Nội dung của "Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic" gồm 9 chương trình bày một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên quan giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, hỗ trợ khả năng đi sâu vào môn học chuyên ngành.