Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính nước ta, ngân sách nhà nước, bảo hiểm, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng và những ngành có liên quan.