Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng

Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng nhằm giúp các bạn hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng, ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường; từ đó giúp các bạn vận dụng những kiến thức được học để nhận thức các môn chuyên ngành tốt hơn; có nhận thức đúng đắn về chế độ tiền tệ và lưu thông tiền tệ ở Việt Nam