Giáo trình Mô đun 1: Tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động R&D: Phần 1

Giáo trình Mô đun 1: Tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động R&D: Phần 1 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Tài sản vô hình & tài sản trí tuệ của một tổ chức; quyền tác giả cơ chế bảo hộ tác phẩm trong kinh doanh; chuỗi giá trị quyền liên quan;...