Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Nguyễn Sơn Ngọc Minh

Phần 2 giáo trình gồm nội dung chương IV - Quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chính doanh nghiệp, chương V - Kế toán và ra quyết định. Giáo trình biên soạn đảm bảo tính lý luận, tính khoa học và tính thực tiễn phù hợp với nhận thức chung của sinh viên Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.