Giáo trình Quản trị học

Mời các bạn tham khảo giáo trình Quản trị học sau đây để nắm bắt được những kiến thức về tổng quan quản trị học; lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị; môi trường quản trị; thông tin quản trị; quyết định quản trị; hoạch định; tổ chức; lãnh đạo và kiểm tra. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh.