Hệ thống tài khoản kế toán

Mời các bạn tham khảo tài liệu Hệ thống tài khoản kế toán sau đây để biết được các loại tài khoản kế toán như kế toán tài khoản ngắn hạn, kế toán vốn bằng tiền, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, thuế giá trị gia tăng,... Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.