Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp

Tài liệu Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình bày những nội dung về những vấn đề chung của quản trị doanh nghiệp (tổ chức quản lý doanh nghiệp, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp); quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh trong xây dựng; quản trị lao động và tiền lương trong doanh nghiệp và một số nội dung khác.