Kế toán tài chính - TS. Hà Xuân Thạch (chủ biên)

Tài liệu Kế toán tài chính bao gồm những nội dung về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; kế toán hàng tồn kho; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.