Kinh nghiệm phát triển hệ thống ngân hàng Hàn Quốc sau khủng hoảng và bài học cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

"Kinh nghiệm phát triển hệ thống ngân hàng Hàn Quốc sau khủng hoảng và bài học cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" giới thiệu những bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc trong các vấn đề ngăn chặn khủng hoảng và quá trình cải cách hệ thống ngân hàng có thể là mô hình để Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng vào hệ thống ngân hàng của Việt Nam.