Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng Thương mại và tăng trưởng kinh tế

Bài viết "Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng Thương mại và tăng trưởng kinh tế" khái quát về tăng trưởng kinh tế và tác động của Ngân hàng Thương mại đến tăng trưởng kinh tế, một số tác của hoạt động NHTM đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, hạn chế trong hệ thống NHTM Việt Nam,... Mời các bạn tham khảo.