Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Bài viết phân tích và đánh giá khách quan những yếu kém, hạn chế trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại Việt nam trong những năm gần đây; luận giải những cơ hội và thách thức, đề xuất một số giải pháp đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.