Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chi phí - ThS. Nguyễn Thị Phương Loan

Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chi phí của ThS. Nguyễn Thị Phương Loan nêu lên tổng quan về quản trị chi phí; các khái niệm chi phí cơ bản; tính toán chi phí theo mức hoạt động; ước tính chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí sản lượng - lợi nhuận; tính toán chi phí theo công việc; tính toán chi phí theo quá trình.