• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 1 Bản chất và đối tượng của kế toán của bài giảng nguyên lý kế toán giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị đối tượng của kế toán, yêu cầu của thông tin kế toán, các nguyên tắc cơ bản của kế toán, một số quy định pháp lý liên quan đến kế toán việt Nam.

   59 p vcef 24/11/2016 196 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 4 phương pháp tính giá của bài giảng nguyên lý kế toán, nội dung của chương được tổng quát như sau: Khái niệm và ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc tính giá, nội dung và trình tự tính giá chung, nội dung và trình tự tính giá một số đối tượng chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại.

   32 p vcef 24/11/2016 188 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 5 Phương pháp tổng hợp - báo cáo tài chính của bài giảng nguyên lý kế toán giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm và ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính.

   38 p vcef 24/11/2016 189 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 2 Chứng từ kế toán của bài giảng nguyên lý kế toán gồm có các nội dung sau: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa, các yếu tố của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ.

   14 p vcef 24/11/2016 201 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 3 Tài khoản và sổ kế toán của bài giảng nguyên lý kế toán nhằm giúp các bạn nắm các kiến thức cơ bản sau: Khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, phương pháp ghi chép các nghiệp vụ vào TK kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống TK kế toán thống nhất, sổ kế toán.

   84 p vcef 24/11/2016 192 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 7 Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá của bài giảng nguyên lý kế toán sẽ giúp các bạn củng cố các kiến thức cơ bản nhất về: Những vấn đề chung về kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu, kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá.

   62 p vcef 24/11/2016 185 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 6 kế toán Tài sản cố định của bài giảng nguyên lý kế toán giúp các bạn hiểu thêm về các nội dung chính: Nguyên tắc chung kế toán tài sản cố định, kế toán tài sản cố định hữu hình, kế toán tài sản cố định vô hình, kế toán tài sản cố định đi thuê TC, kế toán khấu hao tài sản cố định,kế toán sửa chữa tài sản cố định

   53 p vcef 24/11/2016 192 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 8 Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá của bài giảng nguyên lý kế toán giúp các bạn nắm các nội dung sau: Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu, yêu cầu và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ NK, phương pháp kế toán nghiệp vụ NK trực tiếp, phương pháp kế toán nghiệp vụ NK uỷ thác, phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng NK.

   23 p vcef 24/11/2016 193 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 9 Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả của bài giảng nguyên lý kế toán của thạc sĩ Đào Thị Thu Giang sẽ hệ thống các kiến thức cơ bản về: Khái niệm kết quả kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp, xác định kết quả cuối cùng.

   10 p vcef 24/11/2016 197 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 3 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 3 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Chương 3 - Tổ chức hệ thống hóa thông tin kế toán. Trong chương này bạn có thể: Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hệ thống hóa thông tin nghiệp vụ, quán triệt được các nguyên tắc tổ chức hệ thống hóa thông tin nghiệp vụ, nắm vững các phương tiện hệ thống hóa thông tin nghiệp vụ, tổ chức quy trình hệ thống hóa thông tin nghiệp...

   58 p vcef 15/06/2016 144 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Chương 1 - Khái quát về tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Nắm được khái quát về hệ thống thông tin kế toán, hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hệ thống thông tin kế toán, nắmvững các nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin kế toán, nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức hệ thống...

   51 p vcef 15/06/2016 146 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Chương 4 - Tổ chức thông tin kế toán theo các phần hành. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Nắm vững đặc điểm và yêu cầu về thông tin theo từng phần hành kế toán; tổ chức thông tin kế toán cho từng phần hành, trong đó quan tâm chủ yếu là tổ chức thông tin kế toán chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p vcef 15/06/2016 142 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số