• Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954): Phần 1 - TS. Chu Đức Tính

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954): Phần 1 - TS. Chu Đức Tính

  Phần 1 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954) của tác giả TS. Chu Đức Tính gồm nội dung chương I và chương II. Chương I trình bày nội dung: Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và xu hướng giải quyết vấn đề dân tộc - dân chủ. Chương II với nội dung: Hồ Chí Minh từng...

   102 p vcef 27/10/2016 160 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954): Phần 2 - TS. Chu Đức Tính

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954): Phần 2 - TS. Chu Đức Tính

  Tiếp nối nội dung phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954) của tác giả TS. Chu Đức Tính. Nội dung phần này tiếp nối một ít nội dung chương II và trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề dân...

   102 p vcef 27/10/2016 161 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Được NXB Giáo dục ấn hành, cuốn giáo trình do nhiều tác giả biên soạn được dùng trong các hệ Cao Đẳng và Đại học. Giáo trình gồm 6 chương, trong đó chương 1 có nội dung về sự ra đời của ĐCSVN, chương 2 khái quát nội dung về Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, chương 3 có nội dung Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,...

   193 p vcef 27/10/2016 214 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương, TS. Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương, TS. Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên)

  Triết học Mác-Lênin là cơ sở lý luận và phương pháp luận chung cho chủ nghĩa xã hội khoa học, còn chủ nghĩa xã hội khoa học có đối tượng nghiên cứu là những quy luật và tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con...

   179 p vcef 27/10/2016 169 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Nội dung giáo trình nói về: đối tượng-phương pháp-chức năng của kinh tế chính trị...

   257 p vcef 27/10/2016 183 0

 • Ebook Minh triết Phương Đông và triết học Phương Tây hay thể tạng khác của triết học

  Ebook Minh triết Phương Đông và triết học Phương Tây hay thể tạng khác của triết học

  Cuốn sách trình bày các nội dung: Không đưa ra trước điều gì, trung dung là ở chỗ các thái cực có khả tính ngang nhau, phơi bày và ẩn khuất, ẩn khuất vì tù mù - ẩn khuất vì hiển nhiên, cái phi-khách thể của minh triết, minh triết không chựng lại trong thời thơ ấu của triết học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p vcef 22/07/2016 184 0

 • Ebook Martin Heidegger - Tác phẩm triết học: Phần 1

  Ebook Martin Heidegger - Tác phẩm triết học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Martin Heidegger - Tác phẩm triết học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trên đường đến với Heidegger, siêu hình học là gì, thư về nhân bản chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p vcef 22/07/2016 167 1

 • Ebook Martin Heidegger - Tác phẩm triết học: Phần 2

  Ebook Martin Heidegger - Tác phẩm triết học: Phần 2

  Martin Heidegger là một triết gia Đức. Ông chịu ảnh hưởng của triết học Brentano, sau khi nghiên cứu, ông quyết định tìm hiểu ý nghĩa của khái niệm tồn tại và cấu trúc bản thể của tồn tại người. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Triết học là gì, trên đường đến với ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p vcef 22/07/2016 191 1

 • Ebook Arixtốt với học thuyết phạm trù: Phần 1

  Ebook Arixtốt với học thuyết phạm trù: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Điểm qua tình hình nghiên cứu triết học Arixtốt, Arixtốt-Cuộc đời và sự nghiệp, tác phẩm các phạm trù và học thuyết phạm trù của Arixtốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vcef 22/07/2016 183 0

 • Ebook Arixtốt với học thuyết phạm trù: Phần 2

  Ebook Arixtốt với học thuyết phạm trù: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Arixtốt với học thuyết phạm trù" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các phạm trù cơ bản và mối quan hệ giữa chúng trong học thuyết phạm trù của Arixtốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vcef 22/07/2016 174 0

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 1

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông" trình bày hệ thống khái niệm, phạm trù của triết học phương Đông, chú trọng vào vấn đề xã hội và con người, sự gắn bó giữa triết học với chính trị và đạo đức, hoặc giữa triết học với tôn giáo. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   618 p vcef 22/07/2016 174 0

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 2

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bộ phận tri hành, bộ phận thiên nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   400 p vcef 22/07/2016 153 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số